Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności

Raport dostępności: GUS Dostępność.pdf
Wstęp

Samorządowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. W. Chotomskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U.2019r. poz.848) oraz z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieni u dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2019r. poz.1969).

Dane teleadresowe jednostki

Samorządowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. W. Chotomskiej  os. Piastowskie 73 Kościan 64-00o

Tel. 65 5126 254, 65 5126 256 , 65 5120 323 , 607 564 828

Adres strony internetowej: https://przedszkolenr1koscian.pl

Adres poczty internetowej: przedszkolenr1@koscian.eu 

Data publikacji strony internetowej: rok 2019

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Ułatwienia:

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Treści niedostępne

 • grafiki/zdjęcia nie są opatrzone tekstem alternatywnym,
 • nagrane materiały filmowe nie zawierają transkrypcji,
 • nagrane materiały filmowe nie zawierają audio  deskrypcji,
 • informacja o wymaganym formacie danych wprowadzanych w formularzach może być niewystarczająca,
 • brak dostępności lub niepełna dostępność plików załączników w formacje pdf,
 • brak informacji o sytuacjach kryzysowych w języku migowym.


Data sporządzenia

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia: 2020-09-29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • w przypadku problemów z dostępnością strony internetowe prosimy o kontakt:
 • e-mail: przedszkolenr1@koscian.eu, nr tel. 65 5126 254.


Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Żądanie postaramy się zrealizować niezwłocznie i nie później  niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, poinformujemy kiedy realizacją będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie będzie możliwe, zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do informacji.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można złożyć wniosek do Rzecznika praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Samorządowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. W. Chotomskiej w Kościanie usytuowane jest na os. Piastowskim 73 w Kościanie


1. Do budynku prowadzi główne wejście dla dzieci i personelu oraz wejście dla interesantów.
2. Przedszkole jest ogólnodostępne  i integracyjne w godzinach pracy. 

3. Budynek jest dwupoziomowy i podpiwniczony.
5. W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform.
6. Łazienki w trzech salach dziecięcych są dostosowane dla dzieci  niepełnosprawnych.
7.Na terenie  placówki znajduje się parking.
8. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym.


Dostępność informacyjno – komunikacyjna

Klient może komunikować się z pracownikami przedszkola poprzez e-mail lub telefonicznie.

W budynku preferowana jest obsługa alternatywna poprzez wyjście pracowników na zewnątrz do interesanta który chce załatwić sprawy urzędowe. W budynku nie ma urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. W przedszkolu jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.


Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.


Co robimy żeby poprawić dostępność?

Planujemy w miarę możliwości doskonalić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.848) oraz z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ( Dz.U. z 2019r. poz.1696.)